Jaarstukken 2018

Leeswijzer

Met de programmaverantwoording legt het college van Burgemeester en Wethouders (verder; college) verantwoording af aan de raad van gemeente Beverwijk (verder; raad) over de uitvoering van de werkzaamheden die vermeld staan in de programmabegroting 2018.
Het college geeft per programma/taakveld inzicht in:

 • De mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten en toegezegde prestaties bereikt zijn
 • Tabel met baten en lasten
 • Financiële toelichting voor afwijking groter dan €25 dzd (baten/lasten).
 • Budgetoverheveling en reserves

Voor de verantwoording over de paragrafen is, waar mogelijk, hetzelfde format toegepast als bij de programmaverantwoording.

De jaarrekening; balans met toelichting, totaalbeeld van werkelijke uitgaven en inkomsten ten opzichte van de begroting 2018.

 • De gepresenteerde getallen in het overzicht programma's zijn voor bestemming
 • Presentatie getallen in het format dzd (duizend) en mln (miljoen)
 • De aanduiding INT betreft een registratienummer in het document registratiesysteem van Beverwijk.

Dit is een publicatie van gemeente Beverwijk
registratienummer INT-19-49543

Format en samenstelling

 • College van B&W
 • Beleidsmedewerkers gemeente Beverwijk
 • Team Financiën & Control

Foto’s

 • Linda van Lieshout; programma 3, 5, 7, paragraaf 4
 • Nico Hartog; homepage, programma 0, 1,3, 4, 6 en 8, paragraaf 1, 2, 3, 5, 6 en 7

Contact
Gemeente Beverwijk
Postbus 450 1940 AL Beverwijk
0251-256256
www.beverwijk.nl

ga terug