Jaarstukken 2018

Bestuurlijke hoofdlijnen

Het eerste jaar van deze raads- en collegeperiode zit er op en het college constateert dat er een solide basis is om de komende jaren de plannen te verwezenlijken. Het college is voortvarend van slag gegaan met de uitwerking van de ambities uit het collegeprogramma.

In de programmaverantwoording biedt het college inzicht in de in 2018 ingezette inspanningen en resultaten en in de jaarrekening de daarbij behorende verantwoording van de kosten en baten. Alvorens in te zoomen op de details per programma, wil het college in dit voorwoord een aantal punten specifiek onder de aandacht brengen. De algemene deler is dat we trots zijn op datgene wat is gerealiseerd dan wel in gang is gezet.

Ook in 2018 hebben de drie IJmondgemeenten ingezet op samenwerking op diverse beleidsterreinen. Voor intensivering en versterking van die samenwerking hebben de raden in 2018 budget beschikbaar gesteld.

Naar aanleiding van de raadsbesluiten van Beverwijk en Velsen van 5 oktober 2017 heeft een bureau voor maatschappelijke vraagstukken een concept-eindrapport uitgebracht naar de voor- en nadelen van een gemeentelijke fusie in de IJmond. Dit rapport is een aanvulling op de al eerder uitgevoerde onderzoeken. De regiegroep is in de nieuwe samenstelling bijeen geweest en de eerste resultaten worden begin 2019 verwacht.

In 2018 zijn de voorbereidingen voor de realisatie van een doorfietsroute in de IJmond gestart. In 2018 heeft de raad een besluit genomen over de tracékeuze, gevolgd door de uitwerking van de westelijke route. Vanaf 2019 vindt de realisatie plaats.

Het college heeft in november 2018 het rapport ‘Verkenning mogelijkheden circulaire economie IJmond’ behandeld dat is opgesteld in opdracht van de Economische Samenwerking IJmond, waarin ook de gemeente Beverwijk participeert. De circulaire economie is een nieuw beleidsthema om in de 21ste eeuw efficiënter om te gaan met grondstoffen. Producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen behouden zo veel en zo lang mogelijk hun waarde. Dit biedt naast ecologische, ook economische kansen voor de regio.

Voor de uitvoering van het Taalakkoord is in 2018 in de IJmond een Taalhuis opgestart. Dit bestaat uit een overkoepelend samenwerkingsverband waarin de IJmondgemeenten met de lokale en regionale partners toewerken naar het terugdringen en voorkomen van de lage beheersing van de basisvaardigheden. Deze samenwerking zorgt voor een betere doorverwijzing en brengt behoeften om passend aanbod te creëren dat is afgestemd op de vraag in kaart.

In overleg met de gemeente Heemskerk en de stichting sportaccommodaties Beverwijk is een eerste aanzet gegeven voor regionale samenwerking voor het onderhoud, beheer en exploitatie van sportaccommodaties. In 2019 zal deze samenwerking verder worden uitgewerkt.

In 2018 is een belangrijke prioriteit de gebiedsgerichte aanpak centrumgebied en de "drie straatjes" geweest. Zo is cameratoezicht en de uitvoering van integraal toezicht en handhaving gerealiseerd.

Ook voor Oosterwijk is met een gebiedsaanpak gestart, waarbij de leefbaarheid en sociale veiligheid van de wijk centraal staat. Het betreft een integrale aanpak waarbij de gemeente Heemskerk, de woningbouwverenigingen, sociale teams en de inwoners van de wijk zijn betrokken. Dit heeft geresulteerd in een actielijst van 19 deelprojecten met verbeterpunten en wensen. Deze projecten worden in 2019 worden verder uitgewerkt en ontwikkeld.

In 2018 hebben alle jeugdigen de hulp geïndiceerd gekregen die zij nodig hadden. Hiervoor was een divers aanbod aan voorzieningen ingekocht. Uitgangspunt is het leveren van maatwerk. Helaas is het aanbod niet altijd direct beschikbaar geweest. Waar de hulpverlening niet direct gestart kon worden is overbruggingszorg ingezet of wordt vinger aan de pols gehouden. Waar nodig is hulp ingezet buiten het gecontracteerde aanbod om.

Samen met de regio Zuid-Kennemerland is het ‘doorbraakberaad’ opgezet. Zeer complexe situaties in de jeugdzorg worden hier besproken met als doel om oplossingen te vinden. Met alle gecontracteerde partijen zijn voortgangsgesprekken gevoerd waarin naast de contractuele afspraken ook steeds aandacht is geweest voor de wachttijden en het gebruik van de Verwijsindex. Op dit vlak is actief samengewerkt met jeugdhulpregio Zuid-Kennemerland.

In de regionale samenwerking IJmond/ Zuid-Kennemerland, Veilig Thuis en ketenpartners is gestart om te komen tot een gezamenlijke visie en afgestemde werkwijze in het kader van het landelijke programma 'Geweld hoort nergens thuis'. Een traject dat doorloopt tot en met 2021. De ambitie is het ontwikkelen van een multidisciplinaire, systeemgerichte en intersectorale aanpak van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland.

Veilig Thuis is ook een centrale rol gaan spelen bij de Integrale Crisisdienst Jeugd. In het kader van de invoering per 1 januari 2019 van de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn in 2018 de noodzakelijke voorbereidingen getroffen. Wanneer professionals vermoedens hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld, ook als zij zelf hulp kunnen organiseren, is het een professionele norm om hiervan melding te doen bij Veilig Thuis. Dit verhoogt mede het aantal meldingen dat door Veilig Thuis verwerkt moet worden.
Omdat medio 2018 bleek dat er sprake was van een wachtlijst bij Veilig Thuis, heeft het college afspraken gemaakt over het structureel oplossen van knelpunten. Voor de korte termijn is o.a. ingezet op extra personeel, het instellen van een wachtlijstprotocol en het versneld overdragen aan ketenpartners. Deze aanpak loopt door zolang het nodig is. Uit een evaluatie bleek dat Veilig Thuis als kleine zelfstandige stichting financieel en organisatorisch kwetsbaar is. Om de interne organisatie van Veilig Thuis voor de lange termijn te verstevigen is een onderzoek gestart naar het onderbrengen van Veilig Thuis bij de Veiligheidsregio Kennemerland. Dit traject loopt door in 2019.

Om verwijzing naar specialistische jeugdhulp te verminderen, heeft het college ingezet op meer preventieve voorzieningen, laagdrempelig en dicht bij huis. Organisaties worden gestimuleerd om in te zetten op groepsgerichte en toegankelijke voorzieningen voor kinderen en jongeren. Zo zijn onder meer groepstrainingen georganiseerd voor kinderen rondom sociale vaardigheden/ sociale weerbaarheid en echtscheidingssituaties. Ook op het vlak van opvoedondersteuning is aanbod steeds laagdrempeliger geworden door inzet van projecten als Homestart en Buurtgezinnen.

Het CJG is steeds meer gepositioneerd als laagdrempelige toegang voor jeugdigen, ouders en professionals die ondersteuning nodig hebben bij uiteenlopende vragen met betrekking tot opvoeden en opgroeien. Daarnaast vormde het CJG in 2018 de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp. Vanwege de laagdrempeligheid, en omdat is ingezet op bekendheid en samenwerking, is het aantal aanmeldingen voor het CJG in 2018 toegenomen. Tevens is ingezet op samenwerking van het CJG met verschillende partners rondom jeugdigen. Met alle basisscholen en het voorgezet onderwijs zijn afspraken gemaakt over de inzet van het CJG, de GGD en het jeugdmaatschappelijk werk op scholen. Ook zijn afspraken gemaakt over de inzet van jeugdhulp in de vorm van een ‘praktijk ondersteuner huisartsen jeugd’ bij een aantal huisartsen in Beverwijk.

Door de sluiting van de locatie Antoniusschool in Castricum kreeg het IKC De Zeearend in 2018 te maken met een toename van het aantal leerlingen. Omdat het schoolgebouw hierop niet was toegerust, en om alle leerlingen adequaat te kunnen huisvesten, zijn in de zomervakantie een vijftal tijdelijke leslokalen geplaatst naast het hoofdgebouw op de locatie De Dalen.

In 2018 is het (ontwerp)bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Wijk aan Zee ter visie gelegd. De definitieve vaststelling van dit plan vindt in 2019 plaats.
Ook is veel energie gestoken in de verdere invulling en uitwerking van de toekomstvisie van Landgoed Adrichem. Dit heeft geresulteerd in een voorlopig ontwerp van fase 2. De besluitvorming hierover vindt in 2019 plaats.

Als uitvoering van het nieuwe collegeprogramma is per 1 december 2018 gratis parkeren op zaterdag in het centrum ingevoerd. Daarbij zijn gelijktijdig maatregelen besloten om de parkeerinkomsten op peil te houden en om het parkeerfonds toekomstbestendig te maken. Een en ander is met een actuele meerjarenprognose voor het parkeerfonds inzichtelijk gemaakt. Ook is dit verwerkt in de Verordening parkeerbelastingen en aanverwante parkeerbesluiten voor 2018 en 2019.

Samen met de VVE Centrum Beverwijk is gewerkt aan het vullen van leegstaande panden, de uitstraling van o.a. gevels, de verbetering van het bestaande winkelaanbod, maar ook de aanpassing van huurtarieven en huurvormen. De site beverwijkstartup.nl en de door de VVE Centrum Beverwijk aantrokken matchmaker vervullen een belangrijke rol bij het zoeken naar een huurder voor lege panden. Met tevredenheid kan worden geconstateerd dat het leegstandspercentage van de winkels in het hoofdwinkelgebied is gedaald.

Met ondernemers en stakeholders is in 2018 gestart met het maken van een visie voor de bedrijventerreinen Wijkermeer en De Pijp. Deze visie moet richting geven aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling en profilering van deze bedrijventerreinen. Belangrijke aandacht gaat daarbij uit naar de transformatie-opgave van de Parallelweg en Kop van de Haven.
Ook de positie van zeehaven De Pijp en de relatie met het stadscentrum (oost-west verbinding) komt nadrukkelijk naar voren.

Naar aanleiding van een in 2017 gehouden marktconsultatie, is de raadscommissie begin 2018 geïnformeerd over de uitkomsten van de destijds gevoerde gesprekken. De verkregen informatie gaf voor de gemeente aanleiding om verder in gesprek te gaan met Zeehaven IJmuiden NV en daarmee de marktconsultatie te verdiepen.
Vervolgens zijn aanvullende gesprekken gevoerd, waarbij de kaders aan de orde zijn gesteld waarbinnen Zeehaven IJmuiden de Beverwijkse zeehaven De Pijp wil onderbrengen in de eigen structuur. Op basis van alle verkregen informatie heeft het college aansluitend besloten om de marktconsultatie formeel te beëindigen, aangezien de gesprekken voldoende informatie hadden opgeleverd om dit vervolgens te kunnen verwerken in een eigen gemeentelijk plan over de toekomst van de Beverwijkse haven. In december 2018 is een voorstel 'Verzelfstandiging zeehaven De Pijp' in de raad behandeld over het voornemen van het college om de Beverwijkse zeehaven De Pijp te verzelfstandigen. Dit wil het college doen middels de oprichting van een eigen juridische entiteit waarin de Beverwijkse zeehaven wordt ondergebracht, zijnde de naamloze vennootschap (NV) 'Zeehaven De Pijp Beverwijk NV’, waarvan de gemeente Beverwijk 100% aandeelhouder is.

Als uitwerking van het Grondstoffenplan 2017-2021 zijn in 2018 in drie wijken proeven gehouden met het apart inzamelen van Plastic, Blik en Pak (PBP). In de wijk Zwaansmeer en in Wijk aan Zee met een rolcontainer aan huis en in de Broekpolder met een bovengrondse verzamelcontainer. De evaluatie met een voorstel tot uitrol voor een deel van Beverwijk wordt 2019 in de raad besproken.

Er is gestart met het formuleren van een nieuwe visie op de uitvoering van taken op gebied van de Wmo. Dat is vanaf het begin een interactief proces geweest, waarbij ook vertegenwoordigers van de Participatieraad bij zijn betrokken. Er is veel kennis en informatie verzameld. De raad is in expertmeetings geïnformeerd.

De Participatieraad adviseert het college over het betrekken van inwoners bij de planvorming. Vertegenwoordigers van de Participatieraad zijn in 2018 onder meer betrokken geweest bij het opstellen van de Visie Meedoen en bij cliëntervarings-onderzoeken op gebied van schuldhulpverlening en jeugd. De eerste stappen naar het formeren van een IJmondiale participatieraad zijn gezet.

Met name op het gebied van Uniek Sporten is er gewerkt aan het versterken van lokale en regionale samenwerking. Hiervoor zijn 2 brede bijeenkomsten georganiseerd waaruit een kerngroep is ontstaan die een fysieke beweegwijzer Uniek Sporten voor professionals heeft gemaakt. De verwijskaart wordt in 2019 aangeboden aan alle zorgprofessionals in de regio.
Het Beverwijkse sportnetwerk is opnieuw in kaart gebracht en contactgegevens zijn geactualiseerd. In het kader van de pilot Uniek Sporten is een subsidie verleend om het ook mensen met een beperking mogelijk te maken om te sporten.
In februari zijn de Beverwijkse sportkampioenen gehuldigd. Dit was wederom een groot feest met een spectaculaire demonstratie in de raadzaal.

Ten behoeve van cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie zijn er 19 eenmalige subsidies verstrekt. Bijvoorbeeld voor het festival RAJ aan Zee, project Zoep&Zooi aan Zee, en activiteiten in het kader van 100 jaar Hart van Europa. Het 100-jarig bestaan van de Hoogovens/Tata was een bron van inspiratie voor organisaties.

In december is het 100ste stadsgedicht aan de raad voorgedragen. Ook is er weer een nieuwe stadsdichter gekozen voor 2019.
Belangrijk om te melden is dat er feestelijk is stilgestaan bij het feit dat dichter Hans Tentije, geboren en getogen in Beverwijk, de Constantijn Huygensprijs in 2017 voor zijn oeuvre heeft ontvangen. Dit heeft onder andere geresulteerd in de dichtbundel ‘Wat herinneringen willen’ met gedichten die hij in de loop der jaren over zijn geboortegrond heeft geschreven. Dit alles is georganiseerd in samenwerking met de Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk. De gedichtenbundel is nu een representatiegeschenk van de gemeente.

Voorts valt te melden dat de Onze Lieve Vrouwe van Goede Raadkerk aan de Arendsweg in 2018 is verkocht. De juridische afwikkeling is daarmee afgerond. De nieuwe eigenaar gaat de gebouwen herbestemmen.
Als voortvloeisel uit de Cultuurvisie is de werkgroep Koesteren Erfgoed in 2018 gestart. De werkgroep houdt zich bezig met het verbinden van kunst en cultuur met erfgoed. Er is een begin gemaakt met het promoten van monumenten in Beverwijk.

ga terug