Jaarstukken 2018

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Inleiding

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de normale bedrijfsvoering wordt aangetast, het geeft aan hoe robuust de begroting is. Door aandacht voor het weerstandsvermogen kan voorkomen worden dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen.

Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en risico’s is vastgelegd in de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen (INT-14-14087). Hierin is aangegeven dat het college een ratio nastreeft die overeenkomt met waarderingscijfer C in de onderstaande tabel.Daarnaast wordt er in deze paragraaf ingegaan op de financiële kengetallen.

ga terug