Jaarstukken 2018

Verloopoverzicht algemene reserve

  • In de tabel is het verloop en de stand van de algemene reserve weergegeven.
  • Bij het onderdeel jaarrekening is een toelichting op de balans beschikbaar met een totaaloverzicht van de algemene- en bestemmingsreserves.
  • Aan alle mutaties van de reserves ligt een raadsbesluit ten grondslag.
  • Voor vastgoedopbrengsten geldt dat, conform het collegeprogramma, deze in de algemene reserve gestort worden.
  • Het resultaat en de budgetoverheveling(en) worden in mindering gebracht op de algemene reserve.

Omschrijving

Raadsbesluit

Onttrekking / Storting

Bedrag
(x€1.000)

Saldo algemene reserve ultimo 2017 voor resultaatbestemming

12.033

Resultaat exploitatierekening 2017

Rekening 2017

Onttrekking

-590

Budgetoverhevelingen 2017

Rekening 2017

Onttrekking

-177

Stortingen / onttrekkingen 2018:

Aanvullende vastgoedopbrengsten

Rekening 2018

Storting

65

Saldo van project Aagtenpark tgv algemene reserve

Rekening 2018

Storting

29

Dekking wachtgeld wethouders cf VJN 2018 punt 14

VJN 2018

Onttrekking

-225

Ter dekking van de ambities cf MJR 2016-2019

MJR 2016-2019

Onttrekking

-116

Ter dekking van stadsvisie en omgevingswet cf NJN 2017

NJN 2017

Onttrekking

-125

Saldo algemene reserve ultimo 2018 voor resultaatbestemming

10.894

Resultaat exploitatierekening 2018

Rekening 2018

Storting

1.776

Budgetoverhevelingen 2018

Rekening 2018

Onttrekking

-319

Saldo algemene reserve ultimo 2018 na resultaatbestemming

12.351

ga terug