Jaarstukken 2018

Sociaal domein

Programmadoelstelling

  • Mogelijk maken dat alle inwoners zelfstandig of met hulp van hun sociale omgeving kunnen deelnemen aan de samenleving.
  • De jeugd kansen bieden om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen met behulp van hun eigen talenten.
  • Mensen met en zonder beperkingen op basis van hun mogelijkheden stimuleren om deel te nemen aan het arbeidsproces.
  • Inwoners die (tijdelijk) niet zelfstandig of met hulp van hun omgeving voor zichzelf kunnen zorgen ondersteunen met voorzieningen op maat. Het kan daarbij gaan om inwoners met een beperking om sociale, lichamelijke, psychische of psychosociale problematiek en om problematiek op gebied van werk en inkomen of taalachterstand.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 49.430
Gerealiseerd € 50.530
Afwijking € -1.100
ga terug