Jaarstukken 2018

Verklaring afkortingen

AIJZ
AU
AvA
AVG
AVOI
AYOP
BBP
BBV
BDK
BGP
BKP
BNG
BOS
BWT
CAW
CBS
CJG
CNB
CVAH
DJGB
DO
DUO
dzd
EMVI

ESIJ
fte
GI
GR
GSP
GVVP
HAP
HGMK
HHNK
HIC

HVC
IKC
JGZ
KCC
KLPD
KSO
KTO
KVO
LAA
LEM
LEV
MGOIP
MJOP
MJP
mln
MRA
NEN

NSVV
NZKG
OAB
ODIJ
OMG
OPO IJmond
OV
PBP
PFSP
PPS
RAUM
RIVM
RKZ
RO
Ruddo
SGP
SiSa
SWB

VO
Vpb
VRI
VRK
VSV
VTH-taken
VvE
Wabo
WEB
Wet Fido
Wet Rgt
Wm
Wmo
WNT

WSW
Wsw
AB
AKAB
AWBZ
BBP
BBP
BIP
BOR
Bro
CAK
Chw
CPB
CPG
CvdK
DOR
DVO
EPA
GEM Broekpolder
GFT
GGD
GGZ
GIDS
GIS
grex
GRP
IKB
ILG
ING
INT
ISK
Iv3
KEK
KFF
KVO
LAP
LEA
LNG
MBO
MER
MFA
MJR
MKB
Nji
NLPO
OCW
OD
OGGZ
OKE
OOGO
OV
OZB
PDF
PFSP
POH-GGZ
PrO
PvE
RAP
RIJK
RMC
RSA
SMART
STG
SVVP
UWV
VANG
VNG
VSO
VVE
Wabo
Wajong
Wgr
WI
Wob
WOZ
Wpg
Wro
WW
Wwb

Afvalschap IJmond-Zaanstreek
Algemene uitkering
Algemene vergadering van Aandeelhouders
Algemene verordening gegevensbescherming
Algemene Verordening Ondergrondse infrastructuur
Amsterdam IJmuiden Offshore Port
Bomenbeleidsplan
Besluit begroting en verantwoording
Bureau discriminatiezaken Kennemerland
Bruto gemeentelijk product
Beeldkwaliteitsplan
Bank Nederlandse Gemeenten
Bijgesteld ontwikkelingskader stationsgebied
Bouw- en woningtoezicht
Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centrum voor jeugd & gezin
Centraal Nautisch Beheer
Centrale Vereniging voor Ambulante Handel
De Jeugd en Gezinsbeschermers
Definitief ontwerp
Dienst Uitvoering Onderwijs
duizend
Economisch meest voordelige inschrijving, nu beste prijs-kwaliteitverhouding
Economische Samenwerking IJmond
fulltime equivalent
gecertificeerde instellingen
Gemeenschappelijke regeling
Groenstructuurplan
Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan
Haven afvalplan
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
High impact crime (woninginbraak, overvallen, straatroof en geweldsmisdrijven)
Oorspronkelijk Huisvuilcentrale, duurzaam afval- en energiebeheer
Integraal kindcentrum
Jeugdgezondheidszorg
Klantcontactcentrum
Korps landelijke politiediensten
Koopstromen onderzoek
klanttevredenheidsonderzoeken
Keurmerk Veilig Ondernemen
Landelijke aanpak adreskwaliteit
Energie monitoringsysteem (Launch Escape Monitor)
Lekker, Eigenwijs en Verrassend
Meerjaren Groot Onderhoudsplan en Investeringsplan Sport
meerjarenonderhoudsplan
Meerjarenplan, meerjarenprogramma
miljoen
Metropoolregio Amsterdam
Nederlandse Norm (Nederlands Normalisatie-instituut en de Stichting NEC)
Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde
Noordzeekanaalgebied
Onderwijsachterstandenbeleid
Omgevingsdienst IJmond
Outlaw Motor Gang
Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
Openbare verlichting
Plastic, Blik en Pak
Port Facility Security Plan
Publiek private samenwerking
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Rode Kruis Ziekenhuis
Ruimtelijke Ordening
Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
Strategisch groenproject
Single information, Single audit (extra geld voor specifiek beleid Rijksoverheid)
Stichting Welzijn Beverwijk
Voorlopig ontwerp
Vennootschapsbelasting
Verkeersregelinstallatie
Veiligheidsregio Kennemerland
Vroegtijdig schoolverlaten
vergunningverlening, toezicht en handhaving
vereniging van eigenaars
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet educatie en beroepsonderwijs
Wet financiering decentrale overheden
Wet revitalisering generiek toezicht
Wet milieubeheer
Wet maatschappelijke ondersteuning
de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wet sociale werkvoorziening
Algemeen bestuur
Adviescommissie Kunstzinnige Aankleding Beverwijk
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Bomenbeleidsplan
Bruto binnenlands product
Bedrijfsvoering investeringsplan
Beheer openbare ruimte
Besluit ruimtelijke ordening
Centraal administratie kantoor
Crisis- en herstelwet
Centraal Planbureau
Collegeprogramma
Centrum voor de Kunsten
Digitaal opkoopregister
Dienstverleningsovereenkomst
ernstige psychiatrische problematiek
Grond Exploitatie Maatschappij Broekpolder

Groente-, fruit- en tuinafval
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
Geestelijke Gezondheidszorg
Gezond in de stad
geografisch informatiesysteem
Grondexploitatie
Gemeentelijk rioleringsplan
Individueel keuzebudget
Investeringsbudget landelijk gebied
Internationale Nederlanden Groep bank
registratienummer documentregistratiesysteem gemeente Beverwijk
Internationale schakelklas
Informatie voor Derden
Stichting Kunst Exposities Kerkplein Beverwijk
Kunststof flessen en flacons
Keurmerk Veilig Ondernemen
Landelijk afvalbeheerplan
lokale educatieve agenda
liquefied natural gas
Middelbaar beroepsonderwijs
Milieueffectrapportage
Multifunctionele accommodatie
Meerjarenraming
Midden- en kleinbedrijf
Nederlands Jeugdinstituut
Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Oostelijke doorverbinding
Openbare geestelijke gezondheidszorg
wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie
op overeenstemming gericht overleg
Openbare verlichting
Onroerende zaakbelasting
Portable document format
Port Facility Security Plan
Praktijkondersteuning huisarts geestelijke gezondheidszorg
Praktijkonderwijs
Programma van eisen
Regionaal actieprogramma wonen
Stichting Regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
Regionale (IJmondiale) Sociale Agenda
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden
Stichting Thuiszorg Gehandicapten
Stedelijk verkeer- en vervoerplan
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Van Afval Naar Grondstof
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Voortgezet speciaal onderwijs
voor- en vroegschoolse educatie
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet inburgering
Wet openbaarheid van bestuur
Waardering onroerende zaken
Wet publieke gezondheid
Wet ruimtelijke ordening
Werkeloosheidswet
Wet werk en bijstand

ga terug