Jaarstukken 2018

Volksgezondheid en Milieu

Programmadoelstelling

  • Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en het stimuleren van een gezonde leefstijl.
  • Invulling geven aan de “gemeentelijke watertaken”, waarin de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater zijn beschreven.
  • Via de watertoetsprocedure bij bestemmingsplannen voorzien in ruimte voor oppervlaktewater.
  • Laagdrempelige en gebruiksvriendelijke afvalinzamelvoorzieningen voor burgers die, tegen aanvaardbare kosten met een voldoende serviceniveau en zo min mogelijk belasting van het milieu, bijdragen aan het behalen van de scheidingsdoelstellingen en het materiaalhergebruik voor alle afvalfracties.
  • Mensen de mogelijkheid tot begraven te bieden en grafrust te garanderen als mede het aanbieden van crematiediensten.
  • Stimuleren dat een persoonlijke invulling aan de plechtigheid, het graf en het rouwproces gegeven wordt.
  • Via het spoor van "duurzame economische ontwikkeling" moet een goede balans worden gevonden tussen ruimte voor industrie en bedrijven aan de ene kant en aan de andere kant milieukwaliteit en leefbaarheid.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 11.307
Gerealiseerd € 11.371
Afwijking € -64
ga terug