Jaarstukken 2018

Financiering

Algemeen

Treasurybeleid

  • In het treasurystatuut zijn de kaders voor het opstellen en uitvoeren van het treasurybeleid beschreven. (Treasurystatuut 2015; INT-14-13951) vastgesteld. De uitgangspunten hiervan zijn vooral gebaseerd op de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo).
  • Het treasurybeleid over 2018 is uitgevoerd binnen het kader van de wettelijke randvoorwaarden en conform de uitgangspunten zoals vermeld in de programmabegroting 2018.

Informatievoorziening

  • In de voor- en najaarsnota’s is een liquiditeitsoverzicht opgenomen. De begroting en jaarstukken geven informatie over beleid en uitvoering daarvan. De jaarstukken geven daarbij ook inzicht in de liquiditeitspositie van de gemeente.
ga terug