Jaarstukken 2018

Bestuur en ondersteuning

Programmadoelstelling

  • Een (inter)actief bestuur dat zichtbaar en toegankelijk is voor partners en inwoners binnen de gemeente en de regio door samenwerking, dienstverlening en moderne communicatie.
  • Een integere en transparante uitvoering van werkzaamheden door het bestuur.
  • Een verdere versterking van de regionale samenwerking.
  • Het afstoten van niet strategisch vastgoed en de kwaliteit van strategisch vastgoed handhaven.
  • Het jaarlijks opstellen van een evenwichtige en sluitende meerjarenraming, waarin structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 16.736
Gerealiseerd € 17.279
Afwijking € -543
ga terug