Jaarstukken 2018

Voorstel resultaatbestemming

Het college stelt de raad voor het saldo na bestemming als volgt te bestemmen:

Voorstel resultaatbestemming 2018

Bedrag (x € 1.000)

1 Resultaat exploitatierekening 2018

1.775,6

2 Voorgestelde budgetoverheveling

319,3

  1. Dit is het jaarrekeningresultaat na bestemming over 2018
  2. Toelichting budgetoverheveling per programma, zie hieronder.
  3. Na voorgestelde budgetoverheveling wordt dit saldo onttrokken aan de algemene reserve.

Budgetoverhevelingen.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen niet bestede budgetten worden overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar. Een van de criteria is dat niet uitgevoerde activiteiten alsnog worden uitgevoerd in 2019.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de voorgestelde budgetoverhevelingen.

Nr

Portefeuille-houder

Prog.

Taakveld

Omschrijving

Bedrag
(x €1.000)

Financiële ruimte taakveld

Financiële ruimte programma

1

B. van den Berg

6 Sociaal Domein

6.71 Maatwerkdienstverlening

Preventieplan schuldhulpverlening, middelen uit mei- en decembercirculaire '18

70,0

nee

ja

2

S. Ferraro

8 VROSV

8.1 Ruimtelijke ordening

Afronden stadsvisie: strategische keuze toekomstbeeld en uitwerken DNA

50,0

ja

ja

3

M. Smit

0

0.4 Overhead

Digitale dienstverlening

148,4

ja

ja

4

S. Ferraro

8 VROSV

8.1 Ruimtelijke ordening

Implementatie omgevingswet

50,9

ja

ja

Subtotaal budgetoverhevelingen:

319,3

ga terug