Jaarstukken 2018

Wet normering topinkomens

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. Topfunctionarissen in de (semi) publieke sector mogen niet meer verdienen dan een minister. Het algemeen bezoldigingsmaximum 2018 is vastgesteld op € 189.000.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Bedragen x € 1

R.P. Pirovano

L.A. Wieringa

Functiegegevens

wnd gemeente-secretaris

griffier

Kalenderjaar

2018

2018

Aanvang functievervulling

vanaf 1-1-2018

vanaf 1-7-2017

Einde functievervulling

Deeltijdfactor in FTE

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

€ 105.994

€ 91.277

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 16.732

€ 14.724

Subtotaal

€ 122.727

€ 106.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 187.000

€ 187.000

(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag

€ 0

€ 0

Totaal bezoldiging

€ 122.727

€ 106.000

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2017

Aanvang functievervulling

n.v.t.

vanaf 1-7-2017

Einde functievervulling

Deeltijdfactor in FTE

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

€ 44.110

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 6.775

Totale bezoldiging 2017

€ 0

€ 50.886

ga terug