Jaarstukken 2018

Toezichtinformatie

Interbestuurlijk toezicht
Met ingang van 2014 dient het college jaarlijks toezichtinformatie aan de provincie te verstrekken over de taakuitvoering op de gebieden die door de provincie als risicovol zijn aangemerkt, te weten financiën, omgevingsrecht en archivering. Volgens de principes van de wet revitalisering generiek toezicht (wet RGT) is dit dezelfde informatie die ook naar de raad gaat in het kader van de versterkte horizontale verantwoording.

Om aan de informatieplicht van de provincie te voldoen wordt de toezichtinformatie in de jaarstukken opgenomen. De bijhorende documenten worden apart aangeleverd bij de provincie. De provincie deelt, op basis van de verkregen toezichtinformatie en verificatiegesprekken met vakafdelingen, haar oordeel over de uitvoering van de medebewindstaken jaarlijks per brief aan het college mede. Conform het doel van de wet RGT gaat de provincie, als toezichthouder, meer op afstand staan bij gemeenten die de risicovolle medebewindstaken goed uitvoeren.

Financiën
De provincie houdt toezicht op de wijze waarop gemeenten met hun geld omgaan. Dit financieel toezicht is een wettelijke taak op grond van de Gemeentewet. Elke gemeente moet de begroting, de jaarrekening, IV3 en overige relevante stukken opsturen naar de provincie. De begroting inclusief meerjarenraming moet uiterlijk 15 november van het jaar dat vooraf gaat aan het begrotingsjaar worden ingezonden en de jaarrekening uiterlijk 15 juli van het jaar volgend op het verantwoordingsjaar.
Wanneer de begroting en jaarrekening op tijd zijn ingezonden en de begroting naar het oordeel van de provincie structureel en reëel in evenwicht is, dan valt de gemeente onder repressief toezicht (toezicht achteraf).

In 2018 viel de gemeente Beverwijk net als in voorgaande jaren onder repressief toezicht. Dit oordeel is door de provincie kenbaar gemaakt via brief IN-17-42050.

Omgevingsrecht
In het omgevingsrecht zijn er regels waar overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). Deze regels zijn er om de veiligheid en gezondheid van mens en natuur te beschermen. De provincie beoordeelt of gemeenten het uitvoeren van de VTH-taken zó hebben ingericht, dat deze adequaat uitgevoerd kunnen worden.

Eisen aan de inrichting van deze processen zijn wettelijk vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur (Besluit omgevingsrecht en Ministeriele regeling omgevingsrecht). Dit zijn de zogenaamde procescriteria, deze bevatten de eisen die gesteld worden aan de sluitende beleidscyclus: de Big-8 cyclus.

De provincie legt de nadruk op de vakgebieden ruimtelijke ordening (RO), bouw- en woningtoezicht (BWT) en milieu. De basis voor het toezicht is de informatie wordt aangeleverd op grond van de provinciale informatieverordening.

Oordeel provincie
De provincie heeft eerder geoordeeld dat de taken op het gebied van RO en milieu adequaat uitgevoerd worden door de gemeente. Op grond daarvan is er geen jaarlijkse herhaling van controle op deze gebieden. Voor wat betreft toezicht en handhaving omgevingsrecht is het oordeel van de provincie van niet adequaat in 2015 en voorgaande jaren naar redelijk adequaat in 2016 en 2017 (IN-18-42711) gegaan. Dit is met name tot stand gekomen door een aanvang te maken met de Big-8 cyclus. Dat heeft geresulteerd in een vastgesteld handhavingsbeleid en programma 2015-2019 (INT-15-19489). Dit krijgt verder vervolg in een door het college aangekondigd integraal handhavingsbeleid en programma voor alle taken in de gemeente.

Vooruitlopend op inwerkingtreding van regelgeving voor beleids- en programma-eisen op het gebied van aanvraagbehandeling van omgevingsvergunningen is beleid ontwikkeld en vastgesteld (INT-15-19488).

De door de provincie benoemde veiligheidsthema’s (galerijflats, breedplaatvloeren in gebouwen en technische constructies in zwembaden) zijn onderzocht en afgerond.

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen geven samen uitvoering aan de Wet verbetering vergunningverlening toezicht en handhaving en de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet.

  • Op 31 januari 2017 heeft het college ingestemd met de concept “Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving”.
  • Op 6 februari 2017 is deze verordening aangeboden aan Gedeputeerde Staten.
  • Op 28 februari 2017 ontvingen wij de instemming van GS.
  • Op 11 mei 2017 hebben de gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen ingestemd met het raadsvoorstel over voornoemde verordening.
  • Op 19 juni 2017 werd de laatste handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst VTH-taken.

Op 14 maart 2017 heeft het college ingestemd met het uitvoeringsplan brandveiligheid met de daarvoor gangbare naam Activiteitenplan 2017. Jaarlijks wordt door de VRK een activiteitenplan opgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan het college. In het activiteitenplan staat aangegeven op welke wijze de VRK inhoud geeft aan de met de gemeente gemaakte afspraken op het gebied van pro-actie en preventie. Het vastgestelde activiteitenplan is ter voldoening aan artikel 7.3 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht aangeboden aan de raad.
Op 4 juli 2017 heeft besluitvorming plaatsgevonden over een voorstel van de VRK over een nieuwe toezichtmethodiek voor de controles die plaatsvinden in inrichtingen waarvoor een gebruiksmelding of gebruiksvergunning moet worden ingediend.

Op 25 februari 2016 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over handhaving. Met deze motie verzoekt de raad om een programma op te stellen en inzicht te geven in de handhavingscapaciteit. Op 11 oktober 2016 heeft het college besloten over een voorstel tot uitwerking van deze motie. Onderdeel van de uitwerking is het programma toezicht & handhaving 2016. In dit programma staan per beleidsveld de meest recente besluitvormingsmomenten. Op 19 januari 2017 heeft de raadscommissie kennis genomen van de inhoud van de uitwerking en het college verzocht stappen te nemen tot een verdere integraliteit in toezicht en handhaving.
Begin 2019 heeft het college een integraal handhavingsplan leefbaarheid en veiligheid vastgesteld (INT-18-46992). Dit stuk is behandeld in de raadsvergadering van 28 februari 2019. Het is de start van een nieuwe systematiek van integrale handhaving; veiligheid en leefbaarheid zijn geclusterd en de prioriteiten, doelstellingen en inzet worden tegen elkaar gewogen.

Informatie- en archiefbeheer
Het provinciale toezicht richt zich op het goed op orde zijn van informatie- en archiefbeheer bij de lokale overheid. De basis voor de jaarlijkse beoordeling is de informatie die jaarlijks wordt aangeleverd op grond van de Provinciale Informatieverordening. De informatie bestaat uit het verslag van de archivaris aan het college. Daaruit blijkt hoe uitvoering gegeven wordt aan de Archiefwet- en regelgeving.

In de Archiefverordening 2015 van de gemeente Beverwijk is bepaald dat de archivaris eenmaal per jaar verslag doet aan het college over de naleving van de Archiefwet en dat het college jaarlijks aan de raad verslag doet wat zij heeft verricht op terrein van archief.
Het college overlegt daarbij de verslagen die door de archivaris zijn uitgebracht.

Verantwoording
Op 22 mei 2018 heeft de gemeentelijke archivaris verslag gedaan over:
1.   Het beheer van de archiefbewaarplaats over het jaar 2017;
2.   Het toezicht op de informatie, die niet is overgebracht naar de archiefbewaarplaats over de periode januari 2017 tot en met april 2018.
De verslagen zijn ter kennisname aan het college voorgelegd en nader toegelicht in collegenota C-18-04400. Ook zijn de verslagen, inclusief de betreffende collegenota bij brief van 5 juni 2018 (UIT-2018-35905) aan de raad toegezonden.

Oordeel provincie
De provincie heeft bij brief d.d. 21 december 2018 (IN-18-50936) de taken voortvloeiend uit de Archiefwet en - regelgeving naar aanleiding van het voormeld verslag van het Noord-Hollands Archief opnieuw beoordeeld als adequaat.

ga terug