Jaarstukken 2018

Begrotingsoverschrijdingen

In de onderstaande tabel zijn alle begrotingsoverschrijdingen in 2018 opgenomen en toegelicht. Dit overzicht geeft invulling aan zowel de externe als interne regelgeving. Alle overschrijdingen zijn rechtmatig. Door het vaststellen van de jaarrekening autoriseert de raad alsnog deze uitgaven. Voor een toelichting op afwijkingen wordt verwezen naar het betreffende taakveld.

Taakveld

Omschrijving taakveld

begrotingsoverschrijding van de lasten

compensatie door hogere inkomst of dekking elders

binnen beleid en onvoorzienbaar

binnen beleid en voorzienbaar

Bedragen x €1.000

0.2

Burgerzaken

101,1

101,1

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

228,8

228,8

0.64

Belastingen overig

111,2

111,2

0.8

Overige baten en lasten

182,9

182,9

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

52,9

29,2

23,7

2.1

Verkeer en vervoer

326,5

326,5

3.1

Economische ontwikkeling

34,1

30,0

4,1

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

55,4

20,0

35,4

3.4

Economische promotie

118,1

118,1

4.2

Onderwijs huisvesting

72,0

34,0

38,0

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

136,0

136,0

5.1

Sportbeleid en activering

30,2

30,2

5.2

Sportaccommodaties

690,3

690,3

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

495,9

269,0

226,9

6.2

Wijkteams

1.909,7

1.909,7

6.4

Begeleide participatie

208,4

208,4

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

109,4

109,4

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

306,7

306,7

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

127,8

75,5

52,3

8.1

Ruimtelijke ordening

845,8

87,6

758,2

8.3

Wonen en bouwen

168,1

168,1

ga terug