Jaarstukken 2018

Herkomst middelen en verdeling lasten

Herkomst middelen

De middelen van gemeente Beverwijk komen voor een belangrijk deel van het Rijk. Het gaat daarbij om de uitkering uit het gemeentefonds en de rijksbijdragen voor specifieke taken, de zogenaamde specifieke uitkeringen.
De werkelijke inkomsten 2018 van de gemeente Beverwijk zijn als volgt in te delen

Uit dit overzicht blijkt dat de inkomsten van de gemeente Beverwijk voor 52% bestaan uit de ontvangen algemene uitkering van het rijk en voor 20% uit lokale heffingen.

 1. Algemene uitkering: De uitkering gemeentefonds is inclusief de integratie-uitkering sociaal domein en een bijdrage van de gemeente Heemskerk. Gemeente Heemskerk ontvangt voor het Kennemer College een bijdrage in de algemene uitkering omdat een gedeelte binnen de gemeentegrens van Heemskerk valt. Omdat gemeente Beverwijk de verbouwing van deze school betaald heeft, draagt gemeente Heemskerk het bedrag aan ontvangen algemene uitkering over aan gemeente Beverwijk.
 2. De opbrengst van de lokale heffingen is toegelicht in de paragraaf lokale heffingen en is in diverse programma’s verwerkt.
 3. Dit betreft de werkelijke onttrekkingen uit de reserves.
 4. De overige inkomsten bestaan onder andere uit huren, pachten, verkoop gronden en panden, ontvangen eigen bijdragen en bijdrage uit voorzieningen.
 5. Participatiewet: betreft de uitkering inzake de participatiewet.

Verdeling lasten

De werkelijke exploitatielasten over het boekjaar 2018 zijn als volgt te verdelen

De uitgaven zijn verdeeld over alle programma’s.

 1. De kapitaallasten betreffen de afschrijvingslasten en de rentelasten over de in het verleden gedane investeringen die ten laste van de exploitatie worden gebracht. Eventuele afwaarderingen van boekwaarden zijn eveneens ondergebracht in dit bedrag.
 2. Onder de overige inkomensoverdrachten vallen onder andere de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen (bijvoorbeeld VRK, Cocensus en de Omgevingsdienst IJmond). Ook de subsidieverstrekkingen zijn hieronder weergegeven.
 3. De overige uitgaven betreffen uitgaven die niet onder de andere categorieën passen. Dit betreft bijvoorbeeld uitgaven voor wegen, groen, riolering en afvalverwijdering (niet zijnde personeelslasten) en stortingen in voorzieningen.
 4. Dit betreffen de personeelslasten inclusief inhuurlasten.
 5. De sociale verstrekkingen en sociale uitkeringen betreffen de exploitatielasten voor de uitkeringen en verstrekkingen.
 6. Dit betreft de werkelijke stortingen in de reserves.
ga terug