Jaarstukken 2018

Overzicht incidentele baten en lasten

Onderstaand overzicht laat het structurele saldo zien. Dit saldo is gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten. Bij de beoordeling of baten en lasten incidenteel zijn wordt gekeken naar het karakter van het onderliggende beleid. Het bbv heeft een notitie uitgebracht waarin definities nader worden geduid. Het werkelijk structurele saldo is hoger dan begroot door meevallers die voortkomen uit structureel beleid, maar die eenmalig zijn. Een voorbeeld hiervan is de hogere legesopbrengst op taakveld 8.3 of de lagere lasten voor inkomensvoorzieningen op taakveld 6.3.

Prg

Taakveld

Omschrijving taakveld

Omschrijving incidentele baten en lasten

Begroot 2018

Werkelijk 2018

Saldo na bestemming:

Bedragen x € 1.000

315

1.776

Incidentele lasten:

0

0.4

Overhead

Digitalisering dienstverlening optie A+B+C (zie brief UIT-17-27819).

-185

-20

0

0.8

Overige baten en lasten

Naheffingsaanslag aangiften BTW/ BCF voorgaande jaren

-

-140

2

2.1

Verkeer en vervoer

Proef snelheidsadvies bij verkeerslicht voor fietsers

-30

0

3

3.1

Economische ontwikkeling

Aanjaagregeling ondernemingsklimaat

-180

-180

3

3.1

Economische ontwikkeling

Stimuleren broedplaatsen

-20

-20

3

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Tijdelijke voorzieningen en stormankers weekmarkt

-117

-105

3

3.2

Economische ontwikkeling

Visie voor de bedrijventerreinen De Pijp (en de Wijkermeer)

-25

-45

5

5.2

Sportaccomondaties

Afboeken boekwaarde sporthallen

-

-573

5

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Project Wijkerbaan; nazorg openbare ruimte

-57

-49

7

7.4

Milieubeheer

Warmtenet IJmond

-15

-15

8

8.1

Ruimtelijke ordening

Vormen risicovoorziening

-

-1.000

8

8.2

Grondexploitatie

Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen

-4.089

-2.762

8

8.3

Wonen en bouwen

Ontwikkelen stationsgebied (locatie voormalige fietsenstalling Halve Maan en Ankies hoeve)

-10

0

8

8.3

Wonen en bouwen

Gasvrij bij nieuwbouwwoningen

-25

-25

Totaal incidentele lasten:

-4.753

-4.934

Incidentele baten:

0

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

Verkoop opbengst vastgoed

-

65

0

0.8

Overige baten en lasten

BTW voordeel sportaccommodaties

30

30

0

0.8

Overige baten en lasten

Suppletie aangiften BTW/ BCF voorgaande jaren

125

143

0

0.62

OZB niet-woningen

Incidenteel hogere OZB opbrengsten in verband met dekking aanjaagregeling ondernemingsklimaat

180

180

3

3.2

Economische ontwikkeling

Visie voor de bedrijventerreinen De Pijp (en de Wijkermeer)

-

20

8

8.2

Grondexploitatie

Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen

4.740

3.140

Totaal incidentele baten:

5.075

3.578

Totaal incidentele baten en lasten

322

-1.356

Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming

-7

3.132

Incidentele stortingen en onttrekkingen in de reserves (0.10)

Incidentele stortingen in de reserves (0.10)

0

0.10

Algemene reserve

Storting aanvullende vastgoedopbrengsten

-

-65

2

2.1

Wegen

Storting Bestemmingsreserve onderhoud / beheer civiel

-

-200

2

2.1

Verbindingsweg A8/A9

Storting Bestemmingsreserve verbindingsweg A8/A9

-525

-525

6

Diversen

Decentralisaties

Storting bestemmingsreserve 3D (decentralisaties)

-1.161

-1.097

8

8.2

Grondexploitaties

Toevoeging bestemmingsreserve grondexploitaties

-659

-378

Totaal incidentele stortingen

-2.345

-2.265

Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10)

0

0.10

Algemene reserve

Mutatie vermogen voor begrotingssaldo, MJR 2016-2019

116

116

0

0.10

Algemene reserve

Onttrekking door budgetoverhevelingen 2017

177

177

2

2.2

Parkeren

Onttrekking egalisatiereserve parkeren

155

152

5

5.7

Groenprojecten

Onttrekking bestemmingsreserve onderhoud / beheer groen

-

231

5

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Project Wijkerbaan; nazorg openbare ruimte. Onttrekking reserve grondexploitaties

57

49

5

5.7

Aagtenpark

Onttrekking bestemmingsreserve Aagtenpark

34

67

6

Diversen

Decentralisaties

Onttrekking bestemmingsreserve 3D (decentralisaties)

1.000

1.312

8

8.1

Ruimtelijke ordening

Budget stadsvisie en omgevingswet (van 2017 naar 2018)

125

125

8

8.2

Grondexploitaties

Onttrekking bestemmingsreserve grondexploitaties

-

45

Totaal incidentele onttrekkingen

1.664

2.273

Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves

-681

7

Structureel saldo

674

3.124

'- is nadeel en + is voordeel voor de begroting / exploitatie

ga terug