Jaarstukken 2018

Salarislasten en inhuur

De salarissen en sociale lasten zijn vergoedingen voor geleverde arbeid of als het een politiek ambt, zoals wethouder of lid van de raad betreft.
Tot de salarissenlasten en sociale lasten worden gerekend; de loonbetalingen (inclusief individueel keuzebudget, toelagen en overwerkvergoedingen), vergoedingen woon-werkverkeer, sociale lasten en pensioenpremies.

Onder externe inhuur wordt verstaan; het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van de gemeente zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling aan ten grondslag ligt.
Dit betreft uitzendkrachten, ZZP'ers of detachering.

Inzicht salarislasten en inhuur
Er zijn diverse redenen waarom gebruikt wordt gemaakt van inhuur. Dit kan zijn vanwege vacatureruimte, ziektevervanging of specifieke expertise, maar ook wordt er bewust met een flexibele schil gewerkt om ruimte te hebben voor flexibiliteit en wendbaarheid binnen de organisatie. De dekking van deze inhuurlasten vindt enerzijds plaats vanuit ruimte in het salarisbudget en anderzijds vanuit begrote exploitatiebudgetten.

In tabel 1 is inzichtelijk gemaakt wat de begrote en werkelijke lasten zijn van eigen personeel (inclusief bestuur) en de begrote en werkelijke inhuurlasten per programma.

tabel 1.

bedragen x €1.000

lasten begroot

lasten werkelijk

Verschil

Inhuur begroot

Inhuur budget

Inhuur werkelijk

Saldo verschil

afwijking tov begroot

0

Bestuur en ondersteuning

8.379,6

7.579,3

800,3

250,8

1.051,1

1.172,5

-121,4

-1,4%

1

Openbare orde en veiligheid

1.801,8

1.109,2

692,6

54,1

746,7

610,7

136,0

7,5%

2

Verkeer en vervoer

1.373,9

1.291,2

82,7

31,4

114,1

124,8

-10,7

-0,8%

3

Economie

187,8

200,7

-12,9

25,5

12,5

28,6

-16,1

-8,5%

4

Onderwijs

219,7

249,6

-29,9

138,0

108,1

136,6

-28,5

-13,0%

5

Sport, cultuur en recreatie

1.379,4

1.409,9

-30,4

83,4

52,9

68,4

-15,5

-1,1%

6

Sociaal domein

4.477,7

3.850,7

627,0

1.198,3

1.825,3

1.869,7

-44,3

-1,0%

7

Volksgezondheid en milieu

928,2

834,6

93,6

-

93,6

53,2

40,4

4,4%

8

VHROSV

1.536,8

1.527,0

9,8

71,7

81,4

107,4

-26,0

-1,7%

Onze organisatie moet toegesneden zijn op de uitvoering van de taken. Het college heeft in 2018 een onderzoek “doorlichting organisatie Beverwijk “ door Rijnconsult laten uitvoeren. In afwachting van de uitkomsten van dat onderzoek is een waarnemend gemeentesecretaris benoemd en zijn twee afdelingshoofden en een aantal teamleiders ingehuurd.
Per 1 april 2019 is een vaste gemeentesecretaris benoemd en in vervolg daarop zal het college ook de overige management posities vast gaan invullen.

Bij het programma openbare orde en veiligheid (1) is bij de voorjaarsnota 2018 een structureel budget beschikbaar gesteld van €450 dzd. Daarop is de werving van nieuwe medewerkers gestart. Dit is minder snel gegaan dan gehoopt. In de loop van 2018 is de formatie ingevuld waardoor het formatie budget niet volledig is benut.
Bovendien is een in 2018 de aansturing van het team veiligheid uitgevoerd door een interim afdelingshoofd, deze kosten zijn verantwoord op programma (0).

Inhuur ten laste van projecten en kredieten
De inhuur die wordt ingezet bij projecten wordt gedekt uit de betreffende kredieten. Deze lasten hebben geen effect op het exploitatiesaldo. In 2018 bedragen de inhuurlasten op kredieten €344 dzd.

Beleidsindicatoren
In het programma bestuur en ondersteuning (0) zijn twee beleidsindicatoren opgenomen voor salarislasten en inhuur:

  1. Externe inhuur, % van totale loonsom
  2. Externe inhuur, kosten per inwoner.

Deze beleidsindicatoren worden weergegeven in tabel 2.

tabel 2.

Omschrijving

bedrag
(x €1.000)

Lasten per inwoner

Salarislasten werkelijk 2018

18.052,1

439,5

Inhuurlasten werkelijk 2018

4.171,8

101,6

Inhuur / totale loonsom + inhuur

18,8%

ga terug