Jaarstukken 2018

Afgesloten kredieten

Omschrijving activum

Raadsbesluit

Startdatum (jaartal krediet votering)

Gevoteerd krediet

Investering t/m 2018

Afwijking

Bijdragen derden (inkomst)

Bedragen x € 1.000

Wegen

Reconstructie Spoorsingel

INT-17-36718

2017

1.157,9

1.253,3

-95,4

506,7

MGOIP 2018-2021 (INT-17-36140)

Aanleg velden DEM

INT-17-40009

2017

622,8

574,4

48,4

Retopping atletiekbaan AV DEM

INT-17-36140

2017

183,0

234,4

-51,4

Overige

Aanschaf camera's Veiligheid

NJN 2018

2018

125,0

131,8

-6,8

Bedrijfsmiddelen (BIP)

Switches

Begroting

2016

50,0

48,4

1,6

Vervanging coreswitch

Begroting

2016

20,0

21,3

-1,3

Vervanging wifi

Begroting

2016

30,0

22,8

7,2

Computerapparatuur raadsleden

Begroting

2018

28,0

17,1

10,9

Vervangen grafdelfmachine

Begroting

2018

146,0

151,0

-5,0

Luchtbevochtigers Stadhuis

Begroting

2018

40

69,1

-29,1

Meubilair bedrijfsgebouw

Begroting

2018

25,0

24,2

0,8

Vergadersysteem raadzaal

Begroting

2018

35,0

34,5

0,5

Reconstructie Spoorsingel
De reconstructie van de Spoorsingel is gereed, op de nazorg van onder andere de groenvoorzieningen na. De provincie heeft een BDU-bijdrage in het vooruitzicht gesteld. Dit wordt in de loop van 2019 afgewikkeld, maar de te verwachten bijdrage is reeds verwerkt in het resultaat, zodat het project met de jaarrekening 2018 financieel kan worden afgesloten. De aanleg van de rotonde met bijkomende werkzaamheden heeft meer gekost dan aanvankelijk was geraamd, waardoor er €95 dzd meer uitgaven op het krediet zijn verantwoord. De inkomsten in de vorm van bijdragen van derden zijn €13 dzd hoger dan begroot. Daardoor neemt de jaarlast met €8 dzd toe ten opzichte van de eerder berekende jaarlast van €60 dzd die in het raadsbesluit was opgenomen (Raadsbesluit INT-17-36718). De extra jaarlasten kunnen binnen de begroting opgevangen worden.
De belangrijkste oorzaken van de overschrijding zijn:
- afvoeren en verwerken grond; de kredietraming was afgestemd op het feit dat de vrijkomende grond grotendeels bestemd was voor hergebruik in het werk, dit kon verwerkt worden in de bermen of afgevoerd naar Binnenduin. In de praktijk bleek dat de grond veel boomwortels bevatte en niet herbruikbaar was. Daarom moest vrijwel alle vrijkomende grond naar een verwerker afgevoerd worden waardoor extra kosten zijn ontstaan;
- extra kosten als gevolg van noodzakelijk verplaatsen van kabels en leidingen waarvan tijdens de uitvoering bleek dat deze vanwege de ongunstige ligging niet gehandhaafd konden blijven;
- extra faseringskosten tijdens het verplaatsen van de zendmast;
- het aanbrengen van de vangrail bij de rotonde als extra verkeersveiligheids eis.
Er wordt nog overleg gevoerd over een mogelijk te ontvangen vergoeding van verleggingskosten van een gasleiding van ongeveer €12 dzd waardoor de overschrijding met dit bedrag afneemt.

Aanleg velden DEM
Deze investering maakt onderdeel uit van fase 1 van het Landgoed Adrichem. De voetbalvelden zijn gereed. De kosten zijn lager uitgevallen. Het hockeyveld is nog niet gereed. Het voordeel inzake de velden DEM wordt ingezet voor het voltooien van fase 1 van Landgoed Adrichem.

Retopping atletiekbaan
De overschrijding wordt veroorzaakt door toegenomen aanleg- en materiaalkosten. Het krediet zoals opgenomen in het MGOIP was niet aangepast aan deze ontwikkelingen.

Luchtbevochtigers Stadhuis
De kosten zijn hoger uitgevallen door hogere materiaalkosten en meerwerk.

ga terug