Jaarstukken 2018

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Programmadoelstelling

  • Zorg dragen dat Beverwijk ervaren wordt als een stad waarin het prettig is om te verblijven, te wonen, te werken en te recreëren.
  • Vergroten van de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente en het scheppen van een referentiekader voor toekomstige ruimtelijke ambities en ingrepen.
  • Initiëren, onderzoeken en uitwerken van mogelijke en duurzame ontwikkelingen.
  • In samenwerking met partijen voorzien in kwalitatief en kwantitatief voldoende woningaanbod in aantrekkelijke en leefbare woonmilieus voor alle ingezetenen.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 6.152
Gerealiseerd € 5.883
Afwijking € 269
ga terug