Jaarstukken 2018

Economie

Programmadoelstelling

Bevorderen van een gezond ondernemingsklimaat en concurrentiekracht van het Beverwijkse bedrijfsleven. Dit leidt tot toekomstbestendige economische groei, werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 1.190
Gerealiseerd € 1.408
Afwijking € -217
ga terug