Jaarstukken 2018

Balans

Balans

Activa

(bedragen x € 1.000)

Ultimo 2018

Ultimo 2017

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1.954,1

2.017,6

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling

3,3

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.950,7

2.017,6

Materiële vaste activa

89.493,7

91.286,5

- Investeringen met een economisch nut:

- gronden uitgegeven in erfpacht

384,5

384,5

- overige investeringen met een economisch nut

66.711,9

68.495,7

- overige investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

12.949,5

13.255,2

- Investeringen in de openbare ruimte, uitsluitend met een maatschappelijk nut

9.447,9

9.151,1

Financiële vaste activa

17.146,9

16.716,2

- Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

218,6

218,6

- overige verbonden partijen (privaatrechterlijk)

204,2

204,2

- Leningen aan:

- openbare lichamen

15.000,0

15.000,0

- woningbouwcorporaties

40,6

44,2

- Overige langlopende leningen u/g

1.668,7

1.234,5

- Overige uitzettingen met rente typische looptijd van een jaar of langer

14,7

14,7

Totaal vaste activa

108.594,7

110.020,4

Vlottende activa

Voorraden

3.705,1

2.250,0

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

3.705,1

2.250,0

Uitzettingen met rente typische looptijd korter dan 1 jaar

33.553,6

35.217,7

- Vorderingen op openbare lichamen

7.640,9

9.462,2

- Rekening-courantverhoudingen met het Rijk

19.124,9

20.308,2

- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

184,3

221,9

- Overige vorderingen

6.603,5

5.225,5

Liquide middelen

723,3

480,4

- Kassaldi

23,0

30,2

- Bank- en girosaldi

700,3

450,3

Overlopende activa

798,7

818,3

- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

177,3

254,3

- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

621,4

564,0

Totaal vlottende activa

38.780,7

38.766,4

Totaal generaal activa

147.375,4

148.786,8

Passiva

Ultimo 2017

(bedragen x € 1.000)

Ultimo 2018

Ultimo 2017

Vaste passiva

Eigen vermogen

35.062,4

34.746,8

- Algemene reserves

15.978,2

17.116,7

- Bestemmingsreserves

17.308,7

18.220,1

- Resultaat na bestemming

1.775,6

-590,0

Voorzieningen

9.931,6

8.617,9

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

4.995,5

3.920,9

- Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting

4.936,1

4.697,0

Vaste schulden met rente typische looptijd van 1 jaar of langer

92.302,9

96.323,0

- Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

92.271,7

96.291,7

- Waarborgsommen

31,2

31,4

Totaal vaste passiva

137.296,9

139.687,7

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar

6.221,2

5.115,4

- Overige schulden

6.221,2

5.115,4

Overlopende passiva

3.857,2

3.983,7

- Nog te betalen bedragen

1.939,2

1.871,4

- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

1.837,1

2.032,6

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

80,9

79,7

Totaal vlottende passiva

10.078,4

9.099,1

Totaal generaal passiva

147.375,4

148.786,8

Gewaarborgde geldleningen

129.961,5

132.475,6

Garantstellingen

14.348,9

13.798,8

ga terug