Jaarstukken 2018

Grondbeleid

Grondbeleid

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Instrumenten grondbeleid

 • Het college voert een situationeel grondbeleid. Primair wordt een facilitair grondbeleid gehanteerd op basis van de nota grondbeleid (INT-15-21886), maar het college kan een actieve houding innemen als gewenste/noodzakelijke maatschappelijke doelen niet door de markt worden gerealiseerd.
 • Het college heeft geen grond aangekocht voor toekomstige bebouwing of aanleg van openbare ruimte.
 • Indien gronden tijdelijk in het bezit van de gemeente zijn gekomen, worden deze beheerd door een huur-, gebruiks- of pachtovereenkomst aan te gaan met de verkopende partij of een derde.
 • Kosten die gemaakt moeten worden voor private ontwikkelingen worden in een anterieure overeenkomst vastgelegd en op de private partijen verhaald. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt de aankoop voor openbare ruimte vastgelegd in anterieure overeenkomsten.
 • Bij verkoop van gronden is de koopsom, overeenkomstig de vigerende nota grondprijzen, bepaald op basis van taxaties.

Grondexploitaties

 • De grondexploitaties worden jaarlijks herzien met de meerjarenprognose grondexploitaties (MJP Grex). Het MJP Grex 2018 is vastgesteld door de raad. Hierin staan de te verwachten resultaten en beoogde winstneming uit de grondexploitaties en benodigde reserves en voorzieningen aangegeven. Aan de hand van deze stand van zaken en een risicoanalyse bepaalt het college tevens het minimaal benodigde weerstandsvermogen voor de grondexploitaties. Hieruit volgt een advies over de hoogte van de reserve grondexploitaties. Door middel van de meerjarenprognose grondexploitaties wordt jaarlijks de bestemmingsreserve op het benodigde niveau gebracht om risico’s af te dekken.
 • De risico's van grondexploitaties maken onderdeel uit van de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement van deze jaarrekening.
 • Het MJP grondexploitaties is in 2018 geactualiseerd en door de raad vastgesteld.
  Het resultaat van de gezamenlijke grondexploitaties bedraagt een voorzienbaar overschot van € 4,43 mln (peildatum 31/12/2018).
 • Het college zorgt voor jaarlijkse interne controlewerkzaamheden op de grondexploitaties. Hierbij worden mutaties in de boekwaarde alsmede de veronderstellingen, schattingen en verwachte toekomstige kasstromen gecontroleerd op getrouwheids- en rechtmatigheidsaspecten.
ga terug