Jaarstukken 2018

Rekeningresultaat

In onderstaande tabel zijn, per programma, verschillen tussen de begroting en realisatie op hoofdlijnen toegelicht. Een meer gedetailleerde toelichting op de verschillen is opgenomen in de programmaverantwoording. In de tabel onder W-/-B betekent een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel.

Staat van baten en lasten

Begroting
2018

Werkelijk
2018

Verschil
W-B

bedragen x € 1.000

0

Bestuur en ondersteuning

60.319

61.700

1.381

1

Veiligheid

-4.877

-4.761

116

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-7.175

-6.793

381

3

Economische zaken

-662

-706

-44

4

Onderwijs

-4.434

-4.511

-76

5

Sport, cultuur en recreatie

-8.533

-9.704

-1.170

6

Sociaal domein

-32.930

-32.105

825

7

Volksgezondheid en Milieu

-1.883

-1.653

229

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-789

-1.151

-362

Saldo voor bestemming

-964

316

1.280

Toevoeging aan reserve

3.605

3.527

-77

Onttrekking aan reserve

4.884

4.987

103

Saldo na bestemming

315

1.776

1.460

Verklaring verschil op hoofdlijnen

ga terug