Jaarstukken 2018

Verbonden partijen

Inleiding

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. De verbonden partijen zijn onderverdeelt in:

  • gemeenschappelijke regelingen
  • vennootschappen en coöperaties
  • stichtingen en verenigingen
  • overige verbonden partijen

Per verbonden partijen is vermeld welk openbaar belang wordt gediend en hoe groot dat belang is. In de paragraaf weerstandsvermogen zijn de risico’s opgenomen die de verbonden partij oplevert voor de financiële positie van de gemeente.

Gemeenten besteden steeds meer en steeds grotere taken uit aan andere partijen, maar ze blijven verantwoordelijk voor de taken die de verbonden partijen uitvoeren. De raad moet daarom goed in beeld hebben welke bijdrage verbonden partijen leveren en welke financiële en bestuurlijk/organisatorische risico's daarmee gepaard gaan.

De financiële informatie over de verbonden partijen (voor bestemming) is op basis van de vastgestelde jaarstukken van de betreffende verbonden partij.

ga terug